20140304-012403.jpg

Barukh attah Adonai eloheinu melekh ha-olam, hamapil
chevlei shenah al einai utevumah al af-a-pai.
vihi ratzon milfaneykha Adonai elohai velohei avoteinu
shetashkeveini le-shalom ve-ta’amideini le-shalom.

Good night everyone

Avra Amar Filion🙏