20140119-225439.jpg

Avinu shebashamayim, yitkadesh shimkha.
Tavo malkhutekha ye’aseh r’tzonekha ba’aretz ka’asher na’asah vashamayim.
Ten-lanu haiyom lechem chukeinu.
u’selach-lanu et-ashmateinu ka’asher solechim anachnu la’asher ashmu lanu.
Ve’al-tevieinu lidei massah, ki im-hatsileinu min-hara.
Ki lekha ha-mamlakha vehagevurah veha-tiferet l’olemei olamim. Amen.